geoexpert@freenet.com.ua

+38-067-506-71-87

Используемые нормативные документы

 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
 • Водний кодекс України
 • Земельний кодекс України
 • Кодекс України про надра
 • Закон України «Про інформацію»
 • Закон України «Про звернення громадян»
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 • Постанова КМ України «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля», № 771 від 29.06.2011
 • Постанова КМ України «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», № 808 від 28.08.2013
 • ДСТУ Б.В.2.1-2-96 Грунти. Класифікація.
 • ДСТУ Б.В.2.1-3-96 Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення.
 • ДСТУ Б В.2. 1-8-2001 Грунты. Отбор, упаковка, хранение и транспортирование образцов.
 • ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы ла­бораторного определения гранулометрического зернового) и микроагрегат­ного состава.
 • ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Методы анализа.
 • ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»
 • ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характерис­тик.
 • ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора образцов и подготовки образцов для химического, бактериологического и гельминтологического анализов
 • ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 • ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
 • ДБН B.1.1-12-2014 Будівництво у сейсмічних районах України
 • ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва.
 • ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.
 • НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України
 • СНиП II-12-77 «Защита от шума»
 • СНиП 2.03.11-85  Защита строительных конструкций от коррозии
 • СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
 • ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.
 • ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)
 • ДСанПІН № 383-96. Гранично допустимі та рекомендовані концентрації компонентів та показників якості екологічно чистих підземних питних вод
 • ДСанПІН № 383. Вода питна.  Гігієнічні вимоги щодо якості води централізованого господарсько-питного водопостачання
 • СанПИН № 2.1.7.1287-03 Санитарные и эпидемиологические требования к качеству почв
 • ОСПУ-2005. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України
 • Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду України станом на 01.01.2013. Міністерство екології та природних ресурсів України. 2013
 • Наказ МОЗ «Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць», № 30 від 23.02.2000
 • ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий»